ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Over
Novèll Skin Clinic is een eenmanszaak, gevestigd aan Korte Vondelstraat 5, 1813 AC Alkmaar. Chanel Molenaar is de eigenaresse van Novèll Skin Clinic. 

Het adres van onze website is: www.novellskinclinic.nl

Novèll Skin Clinic is dé kliniek in Alkmaar, waar je terecht kunt voor onder andere wenkbrauwbehandelingen, huidverbetering -en verzorging. Daarnaast verkopen wij aanvullend cosmetische producten via onze kliniek en in onze webshop.

Je kunt Novèll Skin Clinic op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: info@novellskinclinic.nl  
 • Telefonisch: +31-6-28238570
 • Instagram: http://instagram.com/novellzakelijk
 • Via het contactformulier op onze website
 • Via Whatsapp
 • Via ons online boekingssysteem 

KvK-nummer: 67835414

Novèll Skin Clinic is onder meer aangesloten bij en conformeert zich aan alle kwaliteitsnormen gesteld door:

 

Artikel 2 Definities 

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze begrippen graag in het kort uit.

Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen wij Novèll Skin Clinic, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Novèll Skin Clinic en/of de daarbij werkzame (para)medici, (semipermanente) make-up artiesten, schoonheidsspecialisten en assistenten noemen we ook de hulpverlener; de rechtspersoon of natuurlijk persoon die in de uitoefening van zijn/haar beroep ((para)medisch) of bedrijf een (behandelings)overeenkomst sluit met jou. 

Met je en jou(w), bedoelen wij de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, al dan niet handelend in beroep of bedrijf en aan wie Novèll Skin Clinic een aanbod doet en/of met wie Novèll Skin Clinic een (behandelings)overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (wij) en de wederpartij (jij) samen, noemen wij partijen.

Met behandelingsovereenkomst bedoelen we de overeenkomst voor een cosmetische behandeling, waarbij de hulpverlener zich tegenover een ander verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (Art. 7:446 BW). Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben noemen wij ook de patiënt.

Met een dag bedoelen wij een kalenderdag en niet een werkdag. 

Schriftelijk betekent voor ons op papier of per e-mail.

Spreken wij over een dienst en/of werkzaamheden, bedoelen wij onder meer, maar niet gelimiteerd tot:

 • Het uitvoeren van (cosmetische) behandelingen;
 • Het toepassen van behandelmethoden;
 • De verkoop van (cosmetische) producten;
 • Het verstrekken van adviezen;
 • Informatieverschaffing.

Onder het herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid voor jou (consument) om binnen een periode van 14 dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. Een dergelijke overeenkomst wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een koop op afstand zijn wij niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest).

 

Artikel 3 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, zo ook op alle (behandel)overeenkomsten die wij met jou sluiten. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgovereenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, zullen wij deze voorwaarden aan jou ter hand stellen.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden, voor zover van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.

Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

 

Artikel 4 Ons aanbod  

Op onze site vind je alle behandelingen die door Novèll Skin Clinic worden uitgevoerd. Als aanvulling op onze behandelingen vind je in onze webwinkel als ook in de kliniek ons aanbod (cosmetische) producten. Wij voorzien jou van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt. Meer specifiek gaat het daarbij om:

  • De prijs inclusief belastingen;
  • Alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de behandeling en de bijbehorende behandelmethoden;
  • De wijze waarop de (behandel)overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de (behandel)overeenkomst;
  • Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
  • Of de (behandel)overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor jou te raadplegen is; 
  • De manier waarop jij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou verstrekte gegevens kunt controleren en indien gewenst herstellen;
  • De eventuele kosten van bezorging/verzending als jij via onze webwinkel een bestelling plaatst.

Afbeeldingen van (cosmetische) producten in onze webwinkel zijn indicatief. Wij kunnen nooit garanderen dat de weergegeven kleuren precies overeenkomen met de echte kleuren van onze producten.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in ons aanbod, dan zijn wij hier niet aan gebonden.

 

Artikel 5 Procedure, voorafgaande toestemming en behandelovereenkomst bij (cosmetische) behandelingen 

Nadat wij jouw aanvraag (telefonisch, per email, via Whatsapp, social media of via ons boekingssysteem) voor een van onze behandelingen hebben ontvangen, nemen we contact met je op voor het maken van een consult-en/of behandelafspraak. Via email ontvang jij hiervoor een bevestigingsbericht. Ook vragen wij jou vooraf een vragenlijst (Niet van toepassing bij semipermanente make-up) in te vullen zodat jij ons tijdig kunt informeren over alle noodzakelijke (medische) informatie, welke van belang kan zijn bij het uitvoeren van een behandeling. 

Samen met de vragenlijst sturen wij jou de behandelovereenkomst (niet van toepassing bij semipermanente make-up) Voor het sluiten van en middels de behandelovereenkomst informeren wij jou over onder meer:

 • De consult-afspraak dan wel de behandelafspraak welke ook altijd een consultafspraak bevat; 
 • De behandeling en de daarbij behorende uit te voeren verrichtingen en methoden;
 • De mogelijke resultaten als ook de eventuele mogelijke gevolgen (risico’s) van een behandeling;
 • Of er alternatieve bestaan voor de gewenste behandeling;
 • Het te verwachten aantal behandelingen en de daarbij behorende prijs;
 • Of er een mogelijke tussenkomst is van de zorgverzekeraar;
 • Alle noodzakelijke informatie dan wel instructies voor jou die van belang (kunnen) zijn voor, tijdens en na de behandeling.

Wij starten pas met de uitvoering van de behandeling nadat we jouw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hiervoor hebben ontvangen. 

 

Artikel 6 Overeenkomst 

Een overeenkomst komt pas tot stand:

 • Zodra jij het aanbod accepteert in de webwinkel op onze website, waarbij jij de betalingsverplichting accepteert en akkoord gaat met onze algemene voorwaarden;
 • Nadat jij de behandelovereenkomst en deze algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard en aan ons schriftelijk hebt bevestigd en jij hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden. 

Tenzij partijen anders overeenkomen, eindigt de overeenkomst:

 • Van rechtswege, nadat door partijen de (wederzijdse) verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen, waarbij de factuur door jou is betaald;
 • Vroegtijdig, wanneer de betrokken hulpverlener van mening is dat er gegronde redenen aanwezig zijn om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde(n) van (voldoende) beschikbaarheid van:

 • hulpverlener(s) voor de uitvoering van de gewenste behandeling;
 • de gewenste producten.

 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst, levering en inspanningsverplichting  

Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij wij de vrijheid behouden om de opdracht, naar eigen inzicht, invulling te geven.

Wij mogen, zonder dat jij daar voorafgaande toestemming hoeft te geven, bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten van) derden.

De overeenkomst voeren wij ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door ons verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Het is jouw verantwoordelijkheid om ons tijdig te voorzien van alle relevante gegevens en informatie, waarvan wij aangeven dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de (behandel)overeenkomst of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat we deze nodig hebben voor het uitvoeren van de (behandel)overeenkomst. In afwachting hiervan, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan hebben wij het recht deze bij jou in rekening te brengen. 

 

Wij hebben het recht om het uitvoeren van een behandeling te weigeren, met inachtneming van de wettelijke regelgeving. 

Heb jij een bestelling geplaatst in onze webwinkel, dan krijg jij van ons zo spoedig als mogelijk een (digitale) bevestiging van ontvangst. Ook indien wij de bestelling onverhoopt niet of slechts gedeeltelijk kunnen verwerken, zullen wij jou hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Bij de uitvoering van bestellingen van producten, zullen wij ook de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Bij levering geldt het adres dat jij ons kenbaar hebt gemaakt als plaats van levering. 

Het risico van beschadiging of verlies van producten die jij koopt in onze webwinkel ligt bij ons, tot het moment dat de producten zijn geleverd op het vooraf kenbaar gemaakte adres.

Wij hebben een inspannings- en een leveringsplicht. Wij kunnen dus nooit garanderen, dat onze behandelingen en/of producten aan jouw verwachtingen voldoen en/of zullen leiden tot een bepaald resultaat. Een verwachting is immers persoonlijk en smaken kunnen verschillen. Jij hebt dan ook geen recht op (schade)vergoeding indien onze behandelingen/producten niet aan jouw verwachtingen voldoen of het resultaat niet het door jou beoogde resultaat is.

Aan onze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8 Wijzigen van de opdracht

Als jij de overeenkomst wilt wijzigen en/of aanvullen dan laat jij ons dat zo snel als mogelijk (schriftelijk) weten. Iedere wijziging en/of aanvulling, wordt behandeld als een aanvullende opdracht. Wij laten jou eerst weten of en zo ja, welke kosten wij hiervoor in rekening brengen. Het is aan ons om te bepalen of wij de wijziging en/of aanvulling ook kunnen en zullen doorvoeren. Het wijzigen en/of aanvullen van een overeenkomst, kan gevolgen hebben voor de eventuele uitvoerings- en leveringstermijn(en).

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat er omstandigheden zijn waardoor de overeenkomst gewijzigd dan wel aangevuld moet worden, zullen we jou hier zo snel als mogelijk van op de hoogte brengen en gaan we met jou in overleg. Indien een wijziging of aanvulling financiële consequenties met zich meebrengt, zullen wij dit ook eerst met jou bespreken. 

Artikel 9 Herroepingsrecht 

Heb jij een bestelling geplaatst in onze webwinkel dan heb je bij de levering van producten de mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij of de vooraf bij ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, de producten heeft ontvangen.

Wij verwachten dat jij tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Jij zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te (kunnen) beoordelen of jij het product wenst te behouden.

Wil jij gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun jij dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons kenbaar maken middels ons modelformulier. Jij wordt dan verzocht het product binnen 14 dagen na bekendmaking retour te sturen. Jij bent daarbij verplicht het bewijs van verzending te bewaren. Ontvangen wij het product niet binnen 14 dagen retour, vervalt het herroepingsrecht en is de koop onherroepelijk. 

Maak jij gebruik van het herroepingsrecht, retourneer jij het product zoveel als mogelijk in de originele staat en verpakking aan ons. Dat mag per post, maar jij bent ook van harte welkom in onze kliniek. 

Bij rechtstreekse aankoop van een product in de winkel kan er geen gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht.

Artikel 10 Kosten bij herroeping 

De kosten voor de terugzending zijn voor jouw rekening.

Hebben wij het/de product(en) tijdig en onbeschadigd ontvangen, zullen wij jou uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Het terugbetalen zal door ons via dezelfde betaalmethode gebeuren die jij ook gebruikt hebt ten tijde van de aankoop, tenzij jij toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 

Is er sprake van een beschadiging of indien jij onzorgvuldig bent omgegaan met het/de product(en), ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering ervan, tenzij jij van ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft ontvangen. Dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 11 Uitsluiting van het herroepingsrecht 

Bij geleverde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken is het herroepingsrecht uitgesloten. Als dit het geval is, zullen wij jou hier vooraf (voor de aankoop) op wijzen. 

Artikel 12 Prijzen en betaling 

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Inclusief btw;
 • Indien van toepassing exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele (extra) kosten die wij (hebben) moeten maken bij het uitvoeren van de opdracht. 

Wij hebben het recht onze prijzen/tarieven van zowel de behandelingen als de producten tussentijds aan te passen.

Onze facturen ontvang jij in beginsel digitaal. 

Bestellingen die jij plaatst in onze webwinkel worden door jou gelijk betaald. Hiervoor maak jij gebruik van een veilige online betaalomgeving. 

Vragen wij jou (een deel van) de factuur voor een behandeling vooruit te betalen, dan starten wij met de uitvoering van de overeenkomst, op het moment dat wij de vooruitbetaling op onze rekening hebben ontvangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de totale factuur. Het restant van een behandeling dien jij te betalen in de kliniek op de dag van en na je behandeling. Bij voorkeur betaal jij per pin.

Komen wij overeen dat jij achteraf mag betalen, dan hanteren wij een betalingstermijn van 5 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen met jou. Jij dient het volledige bedrag, inclusief btw, over te boeken op onze bankrekening en wel binnen de betalingstermijn.

Als jij niet op tijd betaalt, dan zullen wij jou hierop wijzen. Dan krijg jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Als jij dan nog steeds niet hebt betaald, ben jij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. De door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten brengen wij ook bij jou in rekening.

Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00
 •   5% over de volgende € 5.000,00
 • Telkens met een minimum van € 40,00  

Zolang jij de factuur nog niet of niet volledig hebt betaald, behouden wij de volledige eigendom (eigendomsvoorbehoud) over alle afgeleverde en nog af te leveren producten. Eventuele beschadigingen en/of het teniet gaan van deze goederen zijn volledig voor jouw risico en rekening. 

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrecht en gebruiksrecht

Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen ons toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen. Zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij niets van onze uitingen, van onze diensten (behandelingen) en/of van onze producten, kopiëren of exploiteren.

Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het recht onze (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.

Artikel 14 Opschorting, ontbinding en annuleren van de overeenkomst 

Wij hebben het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden als:

 • Jij niet, niet volledig of niet tijdig jouw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen, dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen;
 • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomen;
 • Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kunnen wij de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan hebben wij het recht, de eventuele schade die wij daardoor lijden, op jou te verhalen.

Kunnen wij de opschorting of ontbinding niet aan jou toerekenen en indien door ons nog geen behandelingen werden uitgevoerd en/of producten geleverd maar jij inmiddels wel een (aan)betaling hebt overgeboekt op onze rekening, dan zullen wij deze (aan)betaling binnen tien dagen naar jouw rekening terugboeken.

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over jouw vermogen beschikken, dan staat het ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Voor het annuleren van een overeenkomst op afstand met betrekking tot onze webwinkel kun jij, de consument, gebruikmaken van het herroepingsrecht conform artikel 9.

Voor het annuleren van een (behandel)overeenkomst, kun jij ons na het sluiten van de overeenkomst een email sturen naar info@novellskinclinic.nl. Wij hebben het recht hiervoor 50 euro annuleringskosten in rekening te brengen.

Voor het annuleren van consult-en/of behandelafspraken, korter dan 48 uur tevoren, brengen wij minimaal 50 euro annuleringskosten in rekening. Annuleer jij korter dan 24 uur voor de afspraak of verschijn jij niet of te laat op de afspraak, dan hebben wij het recht naast de annuleringskosten jou ook het volledige bedrag voor deze afspraak/behandeling in rekening te brengen. Wij hebben immers speciaal voor jou deze tijd gereserveerd. Voor een meet & treat bedraagt dit 75 euro.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Kom je om welke reden dan ook te laat, kunnen wij je niet meer garanderen dat de afspraak en/of behandeling daadwerkelijk kan plaatsvinden. Ook hiervoor brengen wij 50 euro in rekening.

Artikel 15 Aansprakelijkheid 

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel vermeld.

Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 • Jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens die jij ons hebt verstrekt;
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen of niet handelen;
 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jouw ingeschakelde derden;
 • Schade, ontstaan door derden;
 • Schade ontstaan door behandelingen die jij door een andere kliniek hebt laten uitvoeren;
 • Tegenvallende resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);
 • Het niet naleven van de door ons aan jou gegeven instructies of voorschriften voor, tijdens of na de behandeling;
 • Een verkeerd gebruik van onze producten of het blootstellen van de door ons geleverde producten aan abnormale omstandigheden;
 • (Reis)kosten die jij maakt door het uitlopen van ons spreekuur;
 • Schade of vermissing van persoonlijke eigendommen van jou tijdens je bezoek aan onze kliniek.

 

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in een soortgelijk geval uitkeert. Mocht de verzekeraar niet overgaan tot uitbetaling, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van de overeenkomst.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen is uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, één jaar nadat de (behandel)overeenkomst werd voltooid.

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).

Artikel 16 Overmacht 

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten of, voor zover en redelijkerwijs mogelijk. Wij zullen jou hier tijdig en schriftelijk, over informeren. Bij overmacht zijn wij jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd.

Artikel 17 Geheimhouding en dossier 

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij, waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht of wanneer jij ons jouw expliciete en voorafgaande toestemming hiervoor hebt gegeven. 

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers van de kliniek en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Alle gegevens met betrekking tot jouw behandelingen worden door ons zorgvuldig opgeslagen in een persoonlijk dossier. Op verzoek kun je vragen je dossier te vernietigen. Wij zullen echter jouw dossier niet vernietigen, zodra de wet zich tegen vernietiging verzet of wanneer de bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt. Wordt er niet om vernietiging gevraagd, dan worden genoemde medische gegevens steeds voor de minimale duur van 20 jaar bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een ons als goed hulpverlener voortvloeit. We rekenen steeds vanaf het moment dat de gegevens aangemaakt zijn.

Artikel 18 Klachten 

Mocht jij een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.

Jij moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

Artikel 19 Privacy beleid en veiligheid website

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze website.

Jouw gegevens worden opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de (behandel)overeenkomst.

Om de veiligheid van de website zo goed als mogelijk te waarborgen, nemen wij de nodige maatregelen en zullen wij tijdig de nodige updates (laten) uitvoeren.

Artikel 20 Recht

Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt, welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.

Versie 1.1, januari 2022